Biologiczna ochrona roślin przed chorobami jako element integrowanej ochrony roślin

Polska należy od 2004 r. do Unii Europejskiej, organizacji w skład której wchodzą najbardziej rozwinięte kraje świata. Integracja ze strukturami UE nakłada na nas konieczność wprowadzenia wielu zmian w różnych dziedzinach. Od 1 stycznia 2014 r. w Polsce będzie obowiązywała naszych rolników integrowana ochrona roślin, gdzie będzie większy nacisk na alternatywną ochronę roślin w stosunku do stosowania tylko chemicznych środków ochrony roślin przed agrofagami. Zmniejszenie intensywności stosowania środków ochrony poprawi stan środowiska naturalnego – wód gruntowych i powierzchniowych, możliwa fitotoksyczność dla chronionych roślin, szkodliwość dla pożytecznej flory i fauny itd.

Read more


Efekty dolistnego stosowania Bio-algeenu S90 i Biotrissolu T w uprawie serdecznika pospolitego (Leonurus cardiaca L.)

Praca dotyczy wpływu dolistnego stosowania biologicznych stymulatorów wzrostu (Bio-algeen S90 i Biotrissol T) na wzrost roślin oraz plony i jakość ziela serdecznika pospolitego (Leonurus cardiaca L.). Rośliny opryskiwano 0,5% roztworami preparatów (jednoroczne – dwukrotnie, zaś dwu- i trzyletnie – trzykrotnie), każdorazowo w ilości 400 dm3×ha-1(obiekt kontrolny – bez oprysków). Ziele zbierano w pełni kwitnienia roślin: w pierwszym roku uprawy jeden zbiór, w kolejnych po dwa zbiory.

Read more


Opracowanie technologii produkcji warzyw konsumpcyjnych i nasiennych metodami ekologicznymi

Według ostatnich danych publikowanych przez FIBL-IFOAM uprawy ekologiczne w świecie zajmują obecnie 32.2 ml hektarów, z czego prawie 1/3 upraw znajduje się w Oceanii. Europa zajmuje drugie miejsce z 24% udziałem. Struktura upraw jest jednak bardzo zróżnicowana. Na ogół wszędzie przeważają użytki zielone i uprawy rolne, a w niektórych rejonach uprawy stałe. W stosunku do oczekiwań konsumentów ekologiczna produkcja warzyw jest w dalszym ciągu niedostateczna. Ta tendencja utrzymuje się we wszystkich krajach. W Polsce od kilku lat prowadzone są działania popularyzacyjne, wdrożeniowe i ścisłe badania naukowe z zakresu warzywnictwa. Wszystkie te prace mają na celu opracowanie i upowszechnienie praktycznych zaleceń dla rolników zajmujących się ekologiczną produkcją warzyw.

 

PDF-iconPlik PDF – czytaj więcej


Zakładanie trawników na obiektach sportowych

Bez względu na to, czy interesuje Cię zakładanie trawników metodą naturalną, czy chciałbyś mieć położony nowoczesną metodą trawnik z rolki, oferta Polger-Kido skierowana jest właśnie do Ciebie.

Jako partner niemieckiej firmy Schulze&Hermsen GmbH oferujemy profesjonalne preparaty wspomagające zakładanie trawników na boiskach sportowych i polach golfowych. Dzięki zawartym w Bio-algeenie składnikom, trawa z rolki jest w naturalny sposób biostymulowana, zaś gleba nie będzie ulegać erozji.

Read more