Ocena plonowania i składu mineralnego owoców pomidora drobnoowocowego po zastosowaniu preparatu Bio-algeen S-90

Celem badań prowadzonych w wysokim tunelu foliowym, w latach 2004-2006, było określenie wpływu stosowania preparatu z alg morskich Bio-algeen S-90 na plon, skład mineralny owoców, zawartość barwników asymilacyjnych, intensywność asymilacji i transpiracji oraz wskaźnik efektywności wykorzystania wody w procesie fotosyntezy roślin pomidora drobnoowocowego odmiany Conchita F1. Wykazano istotne różnice w plonie ogółem i handlowym pod wpływem traktowania rooślin preparatem Bio-algeen S-90. Największy plon ogółem i handlowy owoców uzyskano w przypadku 3-krotnego oprysku preparatem.

Read more


Reakcja roślin na stosowanie preparatów biologicznych

Istnieje wiele środków biologicznych, dopuszczonych przez IUNG do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. W poniższej pracy przedstawiono przegląd znanych i stosowanych na polskim rynku biopreparatów takich jak: EM, Bactofil A, Phylazonit M, Bio-Algeen S90, Goëmar Goteo, Humistar oraz UGmax. Przedstawiono skład poszczególnych preparatów, badania były prowadzone w uprawach takich roślin jak: ziemniaki, marchew, pomidor drobnolistny, kukurydza, Festulolium brauni, pszenica ozima, kapusta pekińska, brokuły, oraz ich wpływ na różne rośliny uprawne i glebę.

 

PDF-iconPlik PDF – czytaj więcej


Wpływ zaprawiania nasion na zdrowotność roślin jęczmienia, pszenicy i rzepaku w początkowych fazach rozwoju

Celem badań było wykazanie różnic w zdrowotności jęczmienia, pszenicy i rzepaku we wczesnych fazach rozwoju po zastosowaniu wybranych zapraw. W doświadczeniu wazonowym wysiano nasiona zaprawiane następującymi środkami: Biochikol 020 PC, Bioczos BR, Biosept 33 SL, Cedomon EO, Kelpak oraz Funaben T 75 DS/WS. Obserwowano
zdrowotność siewek oraz poddano analizie świeżą i suchą masę roślin. Przeprowadzono również doświadczenie laboratoryjne, w którym liczono energię i zdolność kiełkowania nasion po zastosowaniu wymienionych wyżej środków w porównaniu do kontroli. Badano również zasiedlenie nasion przez grzyby. Wyrosłe kolonie grzybowe na pożywce PDA poddano analizie mikologicznej.

 

PDF-iconPlik PDF – czytaj więcej


The effect of growth stimulators and forecrop on raw material quality and yield of garden thyme (Thymus vulgaris L.)

A field experiment in growing garden thyme was carried out in Jaroszewice (the central Lublin region) in 2008–2010. Three growth biostimulators (Asahi SL, Bio-algeen S 90, and Tytanit) were used in the study. Plots with no foliar application of these growth stimulators established the control group. Carrot, faba bean, and spring wheat forecrops were the other experimental factors. The present study showed that the best quantitative parameters of thyme raw material were observed after the application of the growth simulators. The root forecrop (carrot) also had a beneficial effect on thyme yield. Thyme crop protection without the application of the growth simulators resulted in the deterioration of the biometric traits and yields of this crop. The treatment with no application of the growth simulators was the most beneficial for the chemical composition of thyme raw material.

 

PDF-iconPlik PDF – czytaj więcej


Biologiczna ochrona roślin przed chorobami jako element integrowanej ochrony roślin

Polska należy od 2004 r. do Unii Europejskiej, organizacji w skład której wchodzą najbardziej rozwinięte kraje świata. Integracja ze strukturami UE nakłada na nas konieczność wprowadzenia wielu zmian w różnych dziedzinach. Od 1 stycznia 2014 r. w Polsce będzie obowiązywała naszych rolników integrowana ochrona roślin, gdzie będzie większy nacisk na alternatywną ochronę roślin w stosunku do stosowania tylko chemicznych środków ochrony roślin przed agrofagami. Zmniejszenie intensywności stosowania środków ochrony poprawi stan środowiska naturalnego – wód gruntowych i powierzchniowych, możliwa fitotoksyczność dla chronionych roślin, szkodliwość dla pożytecznej flory i fauny itd.

Read more


Efekty dolistnego stosowania Bio-algeenu S90 i Biotrissolu T w uprawie serdecznika pospolitego (Leonurus cardiaca L.)

Praca dotyczy wpływu dolistnego stosowania biologicznych stymulatorów wzrostu (Bio-algeen S90 i Biotrissol T) na wzrost roślin oraz plony i jakość ziela serdecznika pospolitego (Leonurus cardiaca L.). Rośliny opryskiwano 0,5% roztworami preparatów (jednoroczne – dwukrotnie, zaś dwu- i trzyletnie – trzykrotnie), każdorazowo w ilości 400 dm3×ha-1(obiekt kontrolny – bez oprysków). Ziele zbierano w pełni kwitnienia roślin: w pierwszym roku uprawy jeden zbiór, w kolejnych po dwa zbiory.

Read more


Opracowanie technologii produkcji warzyw konsumpcyjnych i nasiennych metodami ekologicznymi

Według ostatnich danych publikowanych przez FIBL-IFOAM uprawy ekologiczne w świecie zajmują obecnie 32.2 ml hektarów, z czego prawie 1/3 upraw znajduje się w Oceanii. Europa zajmuje drugie miejsce z 24% udziałem. Struktura upraw jest jednak bardzo zróżnicowana. Na ogół wszędzie przeważają użytki zielone i uprawy rolne, a w niektórych rejonach uprawy stałe. W stosunku do oczekiwań konsumentów ekologiczna produkcja warzyw jest w dalszym ciągu niedostateczna. Ta tendencja utrzymuje się we wszystkich krajach. W Polsce od kilku lat prowadzone są działania popularyzacyjne, wdrożeniowe i ścisłe badania naukowe z zakresu warzywnictwa. Wszystkie te prace mają na celu opracowanie i upowszechnienie praktycznych zaleceń dla rolników zajmujących się ekologiczną produkcją warzyw.

 

PDF-iconPlik PDF – czytaj więcej


Zakładanie trawników na obiektach sportowych

Bez względu na to, czy interesuje Cię zakładanie trawników metodą naturalną, czy chciałbyś mieć położony nowoczesną metodą trawnik z rolki, oferta Polger-Kido skierowana jest właśnie do Ciebie.

Jako partner niemieckiej firmy Schulze&Hermsen GmbH oferujemy profesjonalne preparaty wspomagające zakładanie trawników na boiskach sportowych i polach golfowych. Dzięki zawartym w Bio-algeenie składnikom, trawa z rolki jest w naturalny sposób biostymulowana, zaś gleba nie będzie ulegać erozji.

Read more