Biologiczna ochrona roślin przed chorobami jako element integrowanej ochrony roślin

Polska należy od 2004 r. do Unii Europejskiej, organizacji w skład której wchodzą najbardziej rozwinięte kraje świata. Integracja ze strukturami UE nakłada na nas konieczność wprowadzenia wielu zmian w różnych dziedzinach. Od 1 stycznia 2014 r. w Polsce będzie obowiązywała naszych rolników integrowana ochrona roślin, gdzie będzie większy nacisk na alternatywną ochronę roślin w stosunku do stosowania tylko chemicznych środków ochrony roślin przed agrofagami. Zmniejszenie intensywności stosowania środków ochrony poprawi stan środowiska naturalnego – wód gruntowych i powierzchniowych, możliwa fitotoksyczność dla chronionych roślin, szkodliwość dla pożytecznej flory i fauny itd.

Należy dodać, że proces ten został zapoczątkowany poprzez przygotowanie prawodawstwa polskiego zgodnego z zaleceniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r., ustanawiające ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, gdzie już we wstępie podkreśla się, że „Państwa członkowskie powinny opisać w ich krajowych planach działania, w jaki sposób zapewniają wprowadzanie w życie zasad integrowanej ochrony roślin, dając tam gdzie to możliwe, pierwszeństwo niechemicznym metodom ochrony roślin.

 

PDF-iconPlik PDF – czytaj więcej